VOPD MO_Všeobecné obchodní podmínky (nízké napětí)

 1. Obecná ustanovení
  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny pro odběrná místa připojená z hladiny nízkého napětí (dále jen VOPD MO) upravují smluvní vztahy vznikající při poskytnutí dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí mezi obchodní společností Energy For Future, a.s (dále jen „Dodavatel“) a Zákazníkem typu Domácnost (dále jen „kategorie D“) a stávají se tak součástí Smlouvy o dodávce elektřiny (dále jen „Smlouva“) nebo Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (dále taktéž jen „Smlouva“), jestliže smluvní strany s nimi souhlasí a prohlásí je takto součástí Smlouvy. Tyto smluvní vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny pro odběrná místa připojená z hladiny nízkého napětí rovněž upravují ve smyslu § 1798 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, i smluvní vztahy vznikající při poskytnutí dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí mezi Dodavatelem a Zákazníkem typu Podnikatel (dále jen „kategorie C“)a stávají se tak součástí Smlouvy o dodávce elektřiny (dále jen „Smlouva“) nebo Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (dále taktéž jen „Smlouva“), jestliže smluvní strany s nimi souhlasí a prohlásí je takto součástí Smlouvy.
  • Dodavatel a Zákazník se zavazují při plnění Smlouvy postupovat v souladu s těmito VOPD MO, dále platnými Pravidly provozování distribuční soustavy místně příslušného provozovatele distribuční soustavy, právními předpisy i technickými normami.
 1. Práva a povinnosti smluvních stran
  • Dodavatel se zavazuje dodávat Zákazníkovi elektřinu ve sjednaném množství a časovém průběhu do odběrného místa Zákazníka pro jeho vlastní spotřebu, pokud tomu nebrání okolnosti vyvolané provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) nebo okolnosti stanovené právními předpisy a pokud je pro dané odběrné místo uzavřena Smlouva o distribuci elektřiny s příslušným PDS.
  • V případě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se Dodavatel zavazuje zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet dopravu (distribuci) elektřiny a související systémové služby do odběrného místa uvedeného ve Smlouvě.
  • Dodavatel se zavazuje převzít za Zákazníka závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy dle zvláštního právního předpisu, tzn. převzít odpovědnost za odchylku, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. Tento závazek je Dodavatel povinen plnit pouze za předpokladu plnění závazku Zákazníka dle odst. 2.10 těchto VOPD MO.
  • Zákazník se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu za elektřinu sjednanou ve Smlouvě a v případě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny i cenu regulovanou za dopravu elektřiny a související systémové služby.
  • Množství a časový průběh odběru elektřiny pro odběrné místo sjednává Zákazník s Dodavatelem ve Smlouvě v podobě rezervované kapacity, která je vyjádřena jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem. Množství elektřiny se pro účely Smlouvy rozumí skutečně odebrané množství elektřiny v daném období.
  • Zákazník se zavazuje udržovat své odběrné elektrické zařízení ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a platným právním předpisům.
  • Při změnách instalovaných spotřebičů v rámci platného rezervovaného příkonu se Zákazník zavazuje konzultovat s příslušným provozovatelem distribuční soustavy připojování spotřebičů, u nichž lze předpokládat ovlivňování sítě v neprospěch ostatních odběratelů. Jde zejména o spotřebiče s rázovou, kolísavou či nelineární, časově proměnnou charakteristikou odběru elektřiny, motorů s těžkým rozběhem, kolísavým odběrem elektřiny nebo s částečným zapínáním a o svařovací přístroje. Připojení vlastního zdroje elektrické energie je nutné vždy projednat s příslušným provozovatelem distribuční soustavy.
  • Při stavu nouze, při předcházení stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze je Zákazník povinen se podřídit omezení spotřeby elektřiny nebo změně dodávky elektřiny.
  • Zákazník si může v případě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny zvolit sazbu distribuce za předpokladu splnění stanovených podmínek dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“).
  • Zákazník se zavazuje nesjednávat dodávku elektřiny do odběrného místa od více dodavatelů ve smyslu příslušných právních předpisů z důvodu přenesení své odpovědnosti za odchylku na Dodavatele, pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak.
  • Odběr v odběrném místě uvedeném ve Smlouvě u Zákazníka kategorie D slouží k uspokojování jeho osobní potřeby související s bydlením, osobních potřeb členů jeho domácnosti nebo potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů.
  • Povinností každé ze smluvních stran je oznámit a doložit předem a neprodleně druhé smluvní straně zejména změny ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění závazků z této Smlouvy. Jedná se například o vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení a další významné skutečnosti. Opomenutí nebo neposkytnutí takových informací jde k tíži povinné smluvní strany.
 1. Měření elektřiny a provádění odečtů
  • Způsob měření elektřiny a předávání naměřených údajů se řídí platným energetickým zákonem a zvláštním právním předpisem, kterým se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů a Pravidly provozování distribuční soustavy místně příslušného PDS.
  • Zákazník je povinen umožnit příslušnému provozovateli distribuční soustavy přístup k měřícímu zařízení a neměřeným částem odběrného elektrického zařízení za účelem montáže nebo demontáže měřícího zařízení, provedení odečtů, údržby, výměny a kontroly měřícího zařízení.
  • Neumožní-li Zákazník opakovaně bez vážného důvodu přístup k měřícímu zařízení, přestože byl k umožnění přístup alespoň 15 dnů předem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván, může mu být přerušena dodávky elektřiny.
  • Má-li Zákazník pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí-li závadu na měřícím zařízení, požádá písemně Dodavatele o zajištění ověření správnosti měření a o výměnu měřícího zařízení příslušným provozovatelem distribuční soustavy.
  • Zákazník je povinen neprodleně oznámit Dodavateli poškození či jiné závady na měřicím zařízení včetně porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci, které zjistí, případně jinou událost mající vliv na řádnou funkci měřicího zařízení.
 1. Ceny, způsob a místo úhrady plateb
  • Cena dodané elektřiny se dohodou smluvních stran sjednává ve Smlouvě v dohodnuté výši nebo je ve Smlouvě sjednán jiný způsob jejího určení.
  • V případě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny jsou ceny za dopravu elektřiny a související služby účtovány ve výši a rozsahu podle platného cenového rozhodnutí ERÚ.
  • K účtovaným částkám se připočítává daň z elektřiny, daň z přidané hodnoty, popřípadě jiné nepřímé daně podle platných právních předpisů.
  • Pokud je dodávána elektřina osvobozená od daně z elektřiny, sjednává se výše záloh bez daně z elektřiny a bez DPH zvýšená o příslušnou DPH. Zálohy jsou splatné dle data uvedeného na faktuře nebo v předpisu splátek záloh.
  • Dodávka elektřiny (sdružené služby dodávky elektřiny) se účtuje ve fakturách za fakturační období, které je vymezeno pravidelnými a mimořádnými odečty v souladu s bodem 3. těchto VOPD MO.
  • Zákazník má v případě zjištění chyby nebo jiné závady související s vyúčtováním dodávky elektřiny (sdružených služeb dodávky elektřiny) právo příslušnou fakturu reklamovat, a to ve lhůtě nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne splatnosti předmětné faktury. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  • V průběhu zúčtovacího období se Zákazník zavazuje platit Dodavateli pravidelné zálohové platby (dále jen „Zálohy“), jejichž výše, počet a splatnost je stanovena v předpisu splátek záloh (dále jen „Platební kalendář“). Nedohodnou-li se Dodavatel se Zákazníkem ve Smlouvě jinak nebo není-li stanoveno v Platebním kalendáři jinak, je zákazník povinen platit Zálohy dle Platebního kalendáře měsíčně, a to vždy k 5. kalendářnímu dni příslušného měsíce, přičemž první záloha bude Zákazníkem uhrazena nejpozději v den zahájení dodávek Dodavatelem.
  • Pro první zúčtovací období se výše zálohy stanovuje z předpokládané spotřeby za příslušné fakturační období, minimálně však ve výši součtu měsíčních platů za příkon a stálých platů za dodávku v příslušném fakturačním období. V dalším zúčtovacím období se případná změna záloh stanovuje automaticky podle platby v předcházejícím fakturačním období s daní z elektřiny bez DPH, ke které je připočtena příslušná DPH, a s ohledem na skutečnosti, které ovlivní výši zúčtování (např. změny cen elektřiny nebo daňových předpisů), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  • Během zúčtovacího období je Dodavatel oprávněn výši záloh změnit, jestliže nastaly skutečnosti, které ovlivní výši zúčtování (např. změny cen elektřiny nebo daňových předpisů). V takovém případě lze provést změnu záloh poměrně odpovídající těmto změnám.
  • Zákazník je oprávněn po dohodě s Dodavatelem výši záloh změnit, jestliže nastaly skutečnosti, které ovlivní výši zúčtování, především v případě změny výše spotřeby.
  • Zaplacením plateb se rozumí připsání celé fakturované nebo předepsané částky na účet Dodavatele.
  • Splatnost faktur činí 14 kalendářních dnů od data vystavení faktury, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
  • Zaplacené zálohy jsou vypořádány ve faktuře na základě ročního vyúčtování, které se provede na základě odečtu skutečné spotřeby Zákazníka distributorem. Rozdíl mezi celkovou vyúčtovanou částkou a zaplacenými zálohami je vyrovnán na základě vystavené faktury s tím, že doplatek hradí Zákazník v termínu splatnosti tak, aby byl v den splatnosti připsán na účet Dodavatele. Případné přeplatky vrátí Dodavatel Zákazníkovi v termínu splatnosti faktur, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  • V bankovním styku se používají variabilní symboly uvedené na příslušné faktuře nebo na předpisu splátek záloh. Konstantní symboly budou používány podle platných bankovních pravidel.
  • Pokud Zákazník poukáže platbu s nesprávným variabilním symbolem nebo ji poukáže na jiný bankovní účet Dodavatele, než je uvedeno na faktuře, je Dodavatel oprávněn mu platbu vrátit jako neidentifikovatelnou a účtovat mu úrok z prodlení za opožděné placení od data splatnosti až do obdržení správně poukázané platby.
  • V případě prodlení splněním peněžitých závazků vyplývajících ze smluvních vztahů se smluvní strana, která je v prodlení, zavazuje uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
  • V případě, že Zákazník neplní platební povinnosti podle odst. 2.4 nebo 4.7 těchto VOPD MO, má Dodavatel právo zaslat mu písemnou upomínku za každé jednotlivé neplnění platební povinnosti. Pokud Dodavatel zašle Zákazníkovi upomínku, je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi a Zákazník je povinen zaplatit Dodavateli administrativní poplatek ve výši 300 Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
  • V případě, že Zákazník uzavře v rámci procesu změny Dodavatele elektřiny smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo smlouvu o dodávce elektřiny s novým Dodavatelem elektřiny a dodávka elektřiny dle smlouvy s novým Dodavatelem má být zahájena v době, kdy je Zákazník vázán platnou smlouvou se stávajícím Dodavatelem, jedná se ze strany Zákazníka o porušení Smlouvy s Dodavatelem a Dodavatel je oprávněn účtovat Zákazníkovi za takové porušení Smlouvy smluvní pokutu ve výši administrativních nákladů vynaložených na předčasné ukončení Smlouvy. Uplatněním této smluvní pokuty není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody.
  • V případě, že je na Zákazníka zahájeno insolvenční řízení, stávají se dnem vyhlášení insolvenčního řízení splatné všechny stávající pohledávky Dodavatele za Zákazníkem.
  • Na platby za dodávku elektřiny (sdružené služby dodávky elektřiny) pro více odběrných míst jednoho Zákazníka, která mají stejné bankovní spojení, způsob úhrady plateb a stejný odečtový cyklus, může Dodavatel po dohodě se Zákazníkem vyhotovit sloučenou fakturu.
  • V případě, že Dodavatel poskytne Zákazníkovi nadstandardní služby, a to na základě písemného požadavku Zákazníka, zavazuje se Zákazník za tuto službu Dodavateli zaplatit cenu dle ceníku Dodavatele platného v době poskytnutí nadstandardní služby.
  • Místem plnění peněžitých závazků Zákazníka je banka, u níž má Dodavatel zřízený účet, jehož číslo je uvedeno ve Smlouvě nebo na faktuře. Místem plnění peněžitých závazků Dodavatele je banka, u níž má Zákazník zřízený účet uvedený ve Smlouvě nebo adresa Zákazníka uvedená ve Smlouvě. Přeplatek bude tedy Zákazníkovi poukázán buď na účet uvedený ve Smlouvě, nebo na adresu uvedenou ve Smlouvě.

 

 1. Uzavírání a ­změny Smlouvy
  • Smlouva mezi Dodavatelem a Zákazníkem se uzavírá na základě žádosti Zákazníka.
  • Dodavatel zahájí dodávku elektřiny neprodleně po provedení všech úkonů (příslušným provozovatelem distribuční soustavy) nezbytných k zahájení dodávky, pokud Zákazník splnil všechny podmínky pro její zahájení.
  • Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude měněna nebo doplňována formou písemného oznámení druhé smluvní straně, aniž by se uzavíral písemný dodatek, nebo nová smlouva v případech, kdy:
 1. dochází ke změně způsobu úhrady faktur nebo záloh,
 2. dochází ke změně cyklu záloh,
 3. dochází ke změně bankovního spojení Dodavatele,
 4. dochází ke změně telefonního čísla nebo e-mailu,
 5. Zákazník odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
 6. Zákazník požádá o poskytnutí nadstandardních služeb dle odstavce 4.22.

V ostatních případech se uzavírá písemný dodatek ke stávající Smlouvě, nebo nová Smlouva.

 • V případě Smlouvy o dodávce elektřiny nebo Smlouvy o sdružených službách dodávky, kterou uzavřel Zákazník v postavení spotřebitele se společnosti Energy For Future, a.s. distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Energy For Future, a.s., běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od Smlouvy ode dne jejího uzavření.
 • V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách, kterou při změně dodavatele uzavřel Zákazník v postavení spotřebitele se společností Energy For Future, a.s. distančním způsobem mimo obchodní prostory Energy For Future, a.s., je Zákazník oprávněn bez sankce vypovědět Smlouvu ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní lhůta činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícího po doručení výpovědi.

 

 1. Zánik Smlouvy, přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny
  • Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, uzavírá se Smlouva na dobu určitou s dobou trvání minimálně 12 měsíců a s termínem ukončení vždy k poslednímu dni kalendářního roku. U Smlouvy uzavřené na dobu určitou dochází k jejímu zániku uplynutím doby, na kterou byla sjednána.
  • Smlouva může být ukončena rovněž dohodou smluvních stran.
  • Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany Zákazníka, zejména v případě, že Zákazník je v prodlení s plněním platebních povinností dle Smlouvy déle než 30 dnů nebo při porušení odst. 2.10 těchto VOPD MO.
  • Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany Dodavatele nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek.
  • Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od Smlouvy je doručen druhé straně.
  • Zákazník má povinnost při ukončení Smlouvy umožnit příslušnému provozovateli distribuční soustavy provést konečný odečet, popř. odebrat měřicí zařízení. Opuštění odběrného místa Zákazníkem nemá vliv na jeho povinnost platit za dodávku elektřiny (sdružené služby dodávky elektřiny) do doby ukončení Smlouvy.
  • Dodavatel je oprávněn ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny Zákazníkovi při neoprávněném odběru elektřiny ve smyslu energetického zákona v odběrných místech, pro která je uzavřena Smlouva.

 

 

 1. Předcházení škodám
  • Smluvní strany se zavazují navzájem se informovat o všech skutečnostech, kterých jsou si vědomy a které by mohly vést ke škodám a usilovat o odvrácení hrozících škod.
  • Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných Smlouvou, a to v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu obecně závazných právních předpisů, u Zákazníků kategorie C ve smyslu § 2895 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nebo za podmínek vyplývajících zejména z platného energetického zákona.

 

 1. Ustanovení přechodná a­ závěrečná
  • Uzavřením Smlouvy se ruší všechny smluvní vztahy související s dodávkou elektřiny do odběrných míst uvedených ve smlouvě uzavřené mezi stejnými smluvními stranami nebo jejich právními předchůdci.
  • Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel má právo VOPD MO jednostranně měnit. Záměr změnit VOPD MO se Dodavatel zavazuje veřejně oznámit a to ve lhůtě nejpozději 2 měsíce předem. Nové VOPD MO včetně poučení o právu Zákazníka na odstoupení od Smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek budou zveřejňovány na internetových stránkách Dodavatele nejpozději 30 kalendářních dnů před začátkem jejich účinnosti, budou v téže lhůtě také k dispozici v kontaktních místech Dodavatele nebo na vyžádání zasílány např. poštou nebo e-mailem. V případě, že Zákazník se změnou VOPD MO nesouhlasí, je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to nejpozději do dne nabytí účinnosti změny VOPD MO. Dodávka elektřiny (sdružené služby dodávky elektřiny) se ode dne účinnosti změny VOPD MO uskutečňuje v souladu s provedenou změnou VOPD MO, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě.
  • Smluvní strany se dohodly, odchylně od ustanovení 1752 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, že je Dodavatel oprávněn, bez možnosti uplatnění postupu podle článku 8.2 VOPD MO, provést s okamžitou účinností jednostrannou změnu VOPD MO:
 1. v případě změny ve prospěch Zákazníka,
 2. v případě změny čistě formálního charakteru, která nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající ze Smlouvy,
 3. v případě změny čistě informačního charakteru a nejsou určeny dohodou smluvních stran, zejména, ale nejen, sídlo Dodavatele, apod.,
 4. z důvodu zajištění souladu s obecně závaznými právním předpisem.
 • Právní vztahy smluvních stran se řídí právem České republiky.
 • Jakákoli korespondence, oznámení či jiná sdělení učiněná na základě Smlouvy se považují za řádně doručené druhé smluvní straně:
 1. je-li doručováno osobně, okamžikem potvrzení převzetí,
 2. je-li zasíláno poštou (dopisem, doporučeným dopisem),
 3. pátým kalendářním dnem po odevzdání k poštovní přepravě,
 4. je-li zasíláno mezinárodně uznávanou kurýrní službou,
 5. druhým pracovním dnem po odevzdání ke kurýrní přepravě,
 6. je-li zasíláno elektronicky (e-mailem), podání vůči Dodavateli bude považováno za doručené dnem doručení, přičemž za doručení se pokládá okamžik, kdy se emailová zpráva dostane do sféry příjemce e-mailové zprávy, včetně případu, že je převzetí e-mailové zprávy příjemcem odmítnuto.
 7. je-li zasláno prostřednictvím zprávy SMS odeslané na kontaktní číslo mobilního telefonu, podání bude považováno za doručené obdržením zpětného potvrzení o úspěšném doručení.
 • Jakoukoli korespondenci, oznámení či jiná sdělení učiněná na základě Smlouvy je možné doručovat též prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu uvedenou ve smlouvě nebo jiným standardně definovaným způsobem, který si Zákazník a Dodavatel vzájemně písemně odsouhlasí. Zároveň smluvní strany si sjednávají, že Dodavatel má právo zasílat zprávy, informace, potvrzení o doručení zpráv, faktury, předpisy záloh, výzvy, upomínky a jiná sdělení ve věci Smlouvy a jejího plnění prostřednictvím SMS zpráv nebo elektronických prostředků (zejména e-mailem), pokud Dodavatel má takovýto kontakt Zákazníka k dispozici.
 • Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami, kromě případů sjednaných v odst. 3. a 8.2 těchto VOPD MO. K návrhu dodatku jsou strany povinny vyjádřit se do 30 dnů od jeho obdržení. Po tutéž dobu je návrhem dodatku vázána strana, která jej odeslala.
 • Ke dni zániku Smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy vyplývající, s výjimkou těch závazků obsažených v jejich ustanoveních, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i nadále.
 • Ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu se obě smluvní strany dohodly pro právní vztahy, jejichž druhou smluvní stranou je Zákazník kategorie C, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Krajský soud v Brně.
 • Zákazník, který je fyzickou osobou, uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů pro
 1. marketingové účely Dodavatele, tj. nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. V platném znění,
 2. účely případného vymáhání splatných pohledávek Dodavatele vůči Zákazníkovi ze Smlouvy o dodávce elektřiny či Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, a to zejména prostřednictvím inkasních společností pověřených Dodavatelem k jednání o úhradě dluhů, podmínkách finančního narovnání a ke sjednávání splátkových kalendářů
 3. účely případného postoupení splatných pohledávek Dodavatele vůči Zákazníkovi ze Smlouvy o dodávce elektřiny či Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny třetím subjektům a
 4. účely jednání o uzavření Smlouvy a plnění předmětu Smlouvy. Osobními údaji se rozumí údaje uvedené o Zákazníkovi a jeho odběru ve Smlouvě o dodávce elektřiny či sdružených službách dodávky elektřiny (resp. v jejich případných dodatcích) a historie těchto údajů, dále bydliště Zákazníka (trvalé, popř. přechodné), jeho datum narození, věk, pohlaví, bankovní spojení, telefonní číslo, adresa odběrného místa, výše spotřeb a jejich historie, výše plateb a jejich historie, kontaktní údaje, kontakty s Dodavatelem a jejich historie, výše pohledávek Dodavatele a datum jejich splatnosti. Souhlas uděluje správci Energy For Future, a.s. a bere na vědomí, že správce bude osobní údaje zpracovávat přímo prostřednictvím svých zaměstnanců, a dále třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Seznam třetích subjektů bude uveřejněn na internetových stránkách Dodavatele. Zpracovávání osobních údajů bude probíhat manuálně i automaticky a rozumí se jím následující nakládání s osobními údaji ve smyslu § 4 písm. e) zákona: jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, aktualizace, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění, kombinování, blokování či likvidace. Zákazník uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu nezbytnou pro splnění účelů uvedených v tomto odstavci. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel dle písm. a) tohoto odstavce může být Zákazníkem kdykoliv odvolán, jinak platí po dobu max. 12 měsíců po ukončení smluvního vztahu s Dodavatelem. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem ve smyslu § 12 zákona, tedy na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů a právo na jejich opravu. Dále má v případě, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, Dodavatel mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné neposkytnutí informace předá.
 • V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito VOPD MO mají přednost ustanovení Smlouvy.
 • Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení. Dokud nebude neplatné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno, platí úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
 • Pro smluvní vztah mezi Dodavatelem a Zákazníkem kategorie C se sjednává závazek chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství smluvních stran. Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání těchto skutečností.
 • VOPD MO nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2016

Energy For Future, a.s. | třída Kpt. Jaroše 1922/3| 602 00 Brno| ZÁKAZNICKÁ LINKA: 607 078 276| IČ: 04927974 | DIČ: CZ04927974| ČÍSLO LICENCE PRO OBCHOD S ELEKTŘINOU: 141633922| ZAPSANÉ V OR VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V Brně SP. ZN. B 7510| http://energy4future.cz/