VOPD VO_Všeobecné obchodní podmínky (ze sítí VN a VVN )

 1. Obecná ustanovení
  • Tyto VOPD VO upravují smluvní vztahy ve smyslu § 1798 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění při poskytování dodávky sdružených služeb dodávky elektrické energie (dále jen „elektřina“), vznikající při poskytování dodávky elektřiny ze sítí VN a VVN, mezi společnost Energy For Future, a.s. (dále jen „Dodavatel“) a Zákazníkem a stávají se tak součástí Smlouvy o dodávce elektřiny nebo Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (dále jen „Smlouva“), jestliže smluvní strany s nimi souhlasí a prohlásí je takto za součást Smlouvy.
  • Dodavatel a Zákazník se zavazují při plnění Smlouvy postupovat v souladu s těmito VOPD VO, dále platnými Pravidly provozování distribuční soustavy místně příslušného provozovatele distribuční soustavy, právními předpisy i technickými normami. Smluvní strany zároveň prohlašují, že jsou jim uvedené dokumenty známé, a to včetně místa jejich seznámení (webové stránky jejich vydavatelů).

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran
  • Dodavatel se zavazuje dodávat Zákazníkovi elektřinu ve sjednaném množství a časovém průběhu do odběrného místa, pokud tomu nebrání okolnosti vyvolané provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) nebo okolnosti stanovené právními předpisy a pokud je pro dané odběrné místo uzavřena Smlouva o distribuci elektřiny s příslušným PDS.
  • V případě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se Dodavatel zavazuje zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet dopravu (distribuci) elektřiny a související systémové služby do odběrného místa uvedeného ve Smlouvě.
  • Dodavatel se zavazuje převzít za Zákazníka závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy dle zvláštního právního předpisu, tzn. převzít odpovědnost za odchylku, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. Tento závazek je Dodavatel povinen plnit pouze za předpokladu plnění závazku Zákazníka dle odst. 2.6 těchto VOPD VO.
  • Zákazník se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu za elektřinu sjednanou ve Smlouvě a v případě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny i cenu regulovanou za dopravu elektřiny a související systémové služby.
  • Množství a časový průběh odběru elektřiny pro odběrné místo sjednává Zákazník s Dodavatelem ve Smlouvě nebo formou písemného Plánu odběru elektrické energie (dále jen „POEE“) na následující rok s rozpisem do jednotlivých měsíců. Pro první odběrové období se sjednává množství a časový průběh při podpisu Smlouvy a na následující rok pak vždy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku. V případě sjednání množství elektřiny ve Smlouvě je plánované množství elektřiny uváděné v POEE a Odběrovém diagramu elektrické energie (dále jen „ODEE“) s rozpisem do jednotlivých měsíců pouze orientační. Pokud Zákazník nesjedná POEE do uvedeného data, platí hodnoty sjednané na předcházející období. POEE je nedílnou součástí Smlouvy. Změny POEE se provádějí formou aktualizovaného POEE nebo formou sjednaného ODEE, případně jiným ve Smlouvě dohodnutým způsobem. POEE nebo sjednaný ODEE podepisují za smluvní strany osoby určené ve Smlouvě.
  • Zákazník se zavazuje nesjednávat dodávku elektřiny do odběrného místa od více dodavatelů ve smyslu příslušných právních předpisů z důvodu přenesení své odpovědnosti za odchylku na Dodavatele, pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak.
  • Zákazník, jehož odběrné zařízení je připojeno na hladinu VN nebo VVN, sjednává v případě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny výši roční, případně měsíční rezervované kapacity pro každé odběrné místo v POEE nebo v ODEE. V průběhu trvání Smlouvy je možné sjednávat nebo upřesňovat rezervovanou kapacitu nejpozději dva dny před posledním pracovním dnem měsíce, který předchází termínu, od kterého má nová hodnota rezervované kapacity platit, a to formou aktualizovaného POEE nebo formou ODEE, případně jiným ve Smlouvě dohodnutým způsobem. Rezervovaná kapacita může být však sjednána jen do výše hodnoty rezervovaného příkonu, který je sjednán mezi Zákazníkem a příslušným PDS.
  • Při stavech nouze a při předcházení stavu nouze je Zákazník povinen se podřídit omezení spotřeby elektřiny nebo změně dodávky elektřiny. Zákazník se zavazuje řídit se opatřeními a informacemi o vyhlášení omezujících regulačních opatření podle platné legislativy a postupovat při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze v elektroenergetice dle příslušného právního předpisu. Zákazník se zejména zavazuje řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy (dále jen „PPS“) a příslušného PDS při činnostech bezprostředně zamezujících stavu nouze, při stavech nouze a při likvidaci následků stavů nouze. V případě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny jsou údaje o regulačních stupních součástí POEE nebo ODEE nebo jsou uvedeny ve Smlouvě. Údaje o kontaktní osobě Zákazníka (jméno, mobilní telefon, e-mail) pro zasílání zpráv o velikosti výkonu snížení spotřeby elektřiny jsou rovněž součástí POEE nebo ODEE nebo jsou uvedeny ve Smlouvě. Zákazník se zavazuje při změně údajů o kontaktní osobě informovat Dodavatele, a to bez zbytečného odkladu po vzniku změny.
  • Zákazník se zavazuje v případě neočekávané události (havárie odběrného elektrického zařízení, havárie výrobního zařízení) mající vliv na jeho odběr elektřiny bez zbytečného odkladu od jejího zjištění tuto skutečnost oznámit Dodavateli. V případě očekávané události (plánované opravy, celozávodní dovolené), která má vliv na jeho odběr elektřiny, se Zákazník zavazuje do 10 dnů před jejím počátkem tuto skutečnost oznámit Dodavateli. Pro tyto účely se vždy za událost považuje každá výrazná změna (o více než 2 MW oproti standardnímu stavu), která není vyvolaná změnou venkovních teplot.
  • Zákazník se zavazuje poskytnout Dodavateli na požádání aktuální účetní závěrku obsahující rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Tyto data budou sloužit Dodavateli výhradně k analýze důvěryhodnosti a kredibility Zákazníka.
  • V případě ukončení smluvního vztahu odstoupením od Smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností jednou ze smluvních stran, se smluvní strana, která porušení způsobila, zavazuje uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty se stanoví součinem 50 % dohodnuté ceny za 1 MWh elektrické energie a dohodnutého nedodaného / neodebraného množství elektrické energie. Dohodnuté nedodané / neodebrané množství elektrické energie se stanoví jako součin průměrné denní spotřeby v předcházejících 2 kalendářních měsících a počet dní, ve kterých nebyla dodržena délka trvání smluvního vztahu.

 

 1. Měření elektřiny a provádění odečtů
  • Způsob měření elektřiny a předávání naměřených údajů se řídí platným energetickým zákonem a zvláštním právním předpisem, kterým se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů a Pravidly provozování distribuční soustavy místně příslušného PDS.
  • Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Dodavateli poškození či jiné závady na měřicím zařízení včetně porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci, které zjistí, případně jinou událost mající vliv na řádnou funkci měřicího zařízení.

 

 1. Ceny, vyúčtování a platební podmínky
  • Cena dodané elektřiny se dohodou smluvních stran sjednává ve Smlouvě v dohodnuté výši nebo je ve Smlouvě sjednán jiný způsob jejího určení.
  • V případě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny jsou ceny za dopravu elektřiny a související služby účtovány ve výši a rozsahu dle platného cenového rozhodnutí ERÚ.
  • Dodávka elektřiny nebo sdružené služby dodávky elektřiny se účtují měsíčními fakturami za období, které je vymezeno kalendářním měsícem.
  • K účtovaným částkám se připočítává daň z elektřiny, daň z přidané hodnoty, případně spotřební daně či jiné nepřímé daně v souladu s platnými právními předpisy.
  • V průběhu zúčtovacího období je Zákazník povinen platit Dodavateli pravidelné zálohové platby (dále jen „Zálohy“), jejichž výše, počet a splatnost je stanovena v platebním kalendáři (dále jen „Platební kalendář“). Nedohodnou-li se Dodavatel se Zákazníkem ve Smlouvě jinak nebo není-li stanoveno v Platebním kalendáři jinak, je zákazník povinen platit Zálohy dle Platebního kalendáře měsíčně, a to vždy k 5. kalendářnímu dni příslušného měsíce, přičemž první záloha bude Zákazníkem uhrazena nejpozději v den zahájení dodávek Dodavatelem.
  • Pokud je dodávána elektřina s daní z elektřiny, sjednává se výše záloh s daní z elektřiny bez DPH, zvýšená o příslušnou DPH. Pokud je dodávána elektřina osvobozená od daně z elektřiny, sjednává se výše záloh bez daně z elektřiny a bez DPH, zvýšená o příslušnou DPH.
  • O výši záloh je Zákazník informován na měsíčních fakturách, nebo jiným dohodnutým způsobem.
  • Faktury jsou splatné 14 dnů od data jejich vystavení, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. Zaplacením se rozumí připsání celé fakturované částky na účet Dodavatele.
  • Zaplacené zálohy jsou odečteny v měsíčním vyúčtování. Rozdíl mezi zálohou a celkovou vyúčtovanou částkou je vyrovnán na základě vystavené faktury s tím, že doplatek hradí Zákazník v termínu splatnosti tak, aby byl v den splatnosti připsán na účet Dodavatele. Případné přeplatky vrátí Dodavatel Zákazníkovi bezhotovostním převodem na jeho účet v termínu splatnosti faktur.
  • V případě prodlení s plněním svých peněžitých závazků se smluvní strana, která je v prodlení, zavazuje uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z nesplacené částky za každý započatý den prodlení, pokud se smluvní strany ve Smlouvě nedohodnou jinak.
  • Termín splatnosti úroku z prodlení je 14 dnů od vystavení jeho vyúčtování.
  • Všechny platby se provádí bezhotovostně buď inkasem z bankovního účtu Zákazníka, nebo příkazem k úhradě ve prospěch Dodavatele na číslo účtu uvedené na měsíční faktuře. Způsob placení (souhlas k inkasu nebo příkaz k úhradě) je sjednán ve Smlouvě.
  • V bankovním styku budou používány variabilní symboly uvedené na příslušné faktuře. Konstantní symboly budou používány dle platných bankovních pravidel.
  • Pokud Zákazník poukáže platbu s nesprávným variabilním symbolem, nebo ji poukáže na jiný bankovní účet Dodavatele, je povinen v součinnosti s Dodavatelem platbu identifikovat a zaslat Dodavateli všechny potřebné údaje pro identifikaci takovéto nesprávné platby.
  • Na platby za dodávku elektřiny nebo sdružené služby dodávky elektřiny do více odběrných míst jednoho Zákazníka, která mají stejná bankovní spojení a způsob úhrady plateb, může vyhotovit Dodavatel po dohodě se Zákazníkem sloučenou fakturu.
  • Adresa pro zasílání daňových dokladů je sjednána ve Smlouvě.
  • Místem plnění pro peněžité závazky Zákazníka je ve smyslu § 1757 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, banka, u níž má Dodavatel zřízený účet, jehož číslo je uvedeno ve Smlouvě.
  • V případě, že je na Zákazníka zahájeno insolvenční řízení, stávají se dnem vyhlášení insolvenčního řízení splatnými všechny stávající pohledávky Dodavatele za Zákazníkem.

 

 1. Uzavírání a změny Smlouvy
  • Smlouva mezi Dodavatelem a Zákazníkem se uzavírá na základě žádosti Zákazníka.
  • Dodavatel zahájí dodávku elektřiny neprodleně po provedení všech úkonů (příslušným provozovatelem distribuční soustavy) nezbytných k zahájení dodávky, pokud Zákazník splnil všechny podmínky pro její zahájení.
  • Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude měněna nebo doplňována formou písemného oznámení druhé smluvní straně, aniž by se uzavíral písemný dodatek, nebo nová smlouva v případech, kdy:
 1. dochází ke změně bankovního spojení Dodavatele,
 2. dochází ke změně telefonního čísla nebo e-mailu,
 3. Zákazník odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů,

V ostatních případech se uzavírá písemný dodatek ke stávající Smlouvě, nebo nová Smlouva.

 

 1. Zánik smlouvy, přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny
  • Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, uzavírá se Smlouva na dobu určitou s dobou trvání minimálně 12 měsíců a s termínem ukončení vždy k poslednímu dni kalendářního roku. U smlouvy uzavřené na dobu určitou dochází k jejímu zániku uplynutím doby, na kterou byla sjednána.
  • Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
  • Dodavatel je oprávněn ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny Zákazníkovi při neoprávněném odběru elektřiny ve smyslu energetického zákona v odběrných místech, pro která je uzavřena Smlouva.
  • Dodavatel má dále právo odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany Zákazníka, zejména v případě, že Zákazník je v prodlení s plněním platebních povinností dle Smlouvy nebo při porušení odst. 2.6 těchto VOPD VO.
  • Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany Dodavatele nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek.
  • Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od Smlouvy podle odstavce 6.4 a 6.5 těchto VOPD VO je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno druhé smluvní straně.

 

 1. Předcházení škodám
  • Smluvní strany se zavazují navzájem se informovat o všech skutečnostech, kterých jsou si vědomy, jež by mohly vést ke škodám, a usilovat o odvrácení hrozících škod.
  • Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných Smlouvou, a to v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nebo za podmínek vyplývajících zejména z platného energetického zákona.

 

 1. Ustanovení přechodná a závěrečná
  • Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace. Žádná ze smluvních stran bez písemného souhlasu druhé smluvní strany neposkytne informace o obsahu této Smlouvy, s výjimkou veřejně publikovaných informací, a to ani v dílčím rozsahu třetí straně, s výjimkou osob ovládajících a osob ovládaných stejnou ovládající osobou. Stejným způsobem budou strany chránit důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství třetí osoby, které byly touto třetí stranou některé ze smluvních stran poskytnuty se svolením jejich dalšího užití. Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství nebo trvání zájmu chránění důvěrných informací.
  • V návaznosti na znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákazník souhlasí, aby Dodavatel zpracovával osobní údaje Zákazníka (pokud je fyzickou osobou), které jsou uvedené ve Smlouvě, pro účely řádného plnění Smlouvy a uplatňování svých práv ze Smlouvy, a pro účely jejich užití pro své informační a marketingové akce (např. zasílání obchodních sdělení a nabídek na výrobky a služby). Zároveň Zákazník souhlasí, aby Dodavatel užil jeho osobní údaje uvedené ve smlouvě k šíření svých sdělení. Osobní údaje budou Dodavatelem zpracovávány v písemné i elektronické podobě.
  • Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel má právo VOPD VO jednostranně měnit. Oznámení o změně VOPD VO zašle Dodavatel Zákazníkovi poštovní zásilkou nebo e-mailem nebo se změnou prokazatelně seznámí Zákazníka jiným dohodnutým způsobem, a to ve lhůtě minimálně 30 dnů před začátkem účinnosti změny VOPD VO. Součástí oznámení jsou nové VOPD VO nebo odkaz na umístění nových VOPD VO na internetových stránkách Dodavatele.
  • V případě, že Zákazník nesouhlasí s navrhovanou změnou smluvních podmínek, má právo od Smlouvy odstoupit nejpozději do dne nabytí účinnosti změn VOPD VO, oznámí-li Dodavatel Zákazníkovi změnu VOPD VO nejpozději do 30 dnů před nabytím účinnosti změny VOPD VO a současně jej poučí o právu odstoupit od Smlouvy, jinak ve lhůtě 3 měsíců od účinnosti změny VOPD VO.
  • Smluvní strany se dohodly, odchylně od ustanovení 1752 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, že je Dodavatel oprávněn, bez možnosti uplatnění postupu podle článku 8.3 VOPD VO, provést s okamžitou účinností jednostrannou změnu VOPD VO:
 1. v případě změny ve prospěch Zákazníka,
 2. v případě změny čistě formálního charakteru, která nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající ze Smlouvy,
 3. v případě změny čistě informačního charakteru a nejsou určeny dohodou smluvních stran, zejména, ale nejen, sídlo Dodavatele, apod.,
 4. z důvodu zajištění souladu s obecně závaznými právním předpisem.
 • Právní vztahy smluvních stran se řídí českým právem.
 • Kromě změny smluvních podmínek, provedených dle bodu 8.3 těchto VOPD VO, může být Smlouva měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran. K návrhu dodatku jsou strany povinny vyjádřit se do 30 dnů od jeho obdržení. Po tutéž dobu je návrhem dodatku vázána strana, která jej odeslala.
 • Jakákoli písemnost, která má být doručena dle Smlouvy nebo v souvislosti s ní mezi smluvními stranami (dále jen „Podání“), není –li VOPD VO nebo Smlouvou určenou jinak, může být doručena alespoň jedním z následujících způsobů:
 1. osobním doručením;
 2. doručením prostřednictvím příslušné poštovní služby (kurýr, Česká pošta);
 3. elektronickou poštou (e-mailem adresovaným kontaktním osobám, uvedeným ve smlouvě);
 4. doručením do datové schránky.
 5. prostřednictvím webového rozhraní na adrese energy4future.cz v souladu s podmínkami využívání této služby.
 • V případě pochybností se za doručení Podání příslušné smluvní straně považuje jeho předání do dispoziční sféry této smluvní strany, kterým se rozumí i umístění Podání anebo oznámení o jeho umístění í u příslušné poštovní služby (držitele poštovní licence) do náležitě označené poštovní schránky této smluvní strany. Smluvní strany zároveň výslovně sjednávají (zejména pro případ kdy smluvní strana se nechová tak aby doručení mohlo být řádně provedeno), že každé Podání se považuje za doručené druhé smluvní straně 20. den od jeho prokazatelného odeslání příslušnou smluvní stranou na adresu druhé smluvní strany uvedené ve Smlouvě, pokud k jejímu doručení prokazatelně nedojde dříve dle předchozí věty.
 • Ke dni zániku této Smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy vyplývající, s výjimkou těch závazků obsažených v jejich ustanoveních, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i nadále.
 • Ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu se obě smluvní strany dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Krajský soud v Brně.
 • V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito VOPD VO mají přednost ustanovení dohodnutá ve Smlouvě.
 • Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné / neúčinné novým ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
 • VOPD VO nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2016.

 

 

 

 

Energy For Future, a.s. | třída Kpt. Jaroše 1922/3| 602 00 Brno| ZÁKAZNICKÁ LINKA: 607 078 276| IČ: 04927974 | DIČ: CZ04927974| ČÍSLO LICENCE PRO OBCHOD S ELEKTŘINOU: 141633922| ZAPSANÉ V OR VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V Brně SP. ZN. B 7510| www.energy4future.cz